messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

เว็บเมล
ระบบอีเมล

สถิติ sitemap
วันนี้ 15
เดือนนี้1,352
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)38,404
ทั้งหมด 245,820

info ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย EIT
EIT

ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)


camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการวัยใส ขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจร (สภาเด็กและเยาชน) ประจำปี พ.ศ. 2567[31 พฤษภาคม 2567]
ันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นำโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 หลักสูตร การส่งเสริมพัฒนากาย พัฒนาใจ สูงวัยมีสุข ณ...[21 พฤษภาคม 2567]
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2567[19 พฤษภาคม 2567]
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย การสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตร การทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก วันที่ 1 เมษายน 2567 ณ...[11 เมษายน 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ แผนควบคุมยาสูบ (แผน 1) ผลงานเด่น
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview8

folder ประกาศสอบราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-4092 สน
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview4
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 26 รายการ ของสำนักปลัดฯ
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview4
อนุมัติใช้ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังเยี่ยม ม.6
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview3
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 74 รายการ ของกองการศึกษาฯ
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview3
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ของกองช่างฯ
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview7
ประกาศผู้ชนะ ซืัอวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯ
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview8

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายประยูร พาเลิศ
นายก อบต.หนองแวงใต้
โทร : 093-4381213
นายประยูร พาเลิศ
นายก อบต.หนองแวงใต้
โทร : 093-4381213

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่หนังสือเรื่อง
11 มิ.ย. 2567
ที่สน0023.5/ว10992ลงวันที่11มิถุนายน2567 เรื่องแจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗
11 มิ.ย. 2567
ที่ สน0023.5/10993 ลงวันที่11มิถุนายน 2567 เรื่องแจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
11 มิ.ย. 2567
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว๑๐๙๙๕ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
11 มิ.ย. 2567
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.6/ว 11050 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 เรื่อง การติดตามผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะ
11 มิ.ย. 2567
ที่ สน 0023.3/ว 11079 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการมหกรรมส่งเสริมศิลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 6
11 มิ.ย. 2567
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/ 11077 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 เรื่อง จัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2567


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
18/10/2566
25/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
10/06/2567
10/06/2567
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
10/06/2567
10/06/2567
สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะขอรับการประเมินหรือการแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิม ฯ
กค.
10/06/2567
10/06/2567
ประชาสัมพันธ์ บัญชีบริการดิจิตอล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้สินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัลไทย

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ