องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
เว็บเมล
ระบบอีเมล

สถิติ sitemap
วันนี้ 52
สัปดาห์นี้3,383
เดือนนี้15,536
ปีนี้186,432
ทั้งหมด354,221

camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสา [29 มีนาคม 2565]
กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564 [28 กันยายน 2564]
อบต.หนองแวงใต้ ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด - 19 ณ สถานกักตัวชุมชน [9 สิงหาคม 2564]
อบต.หนองแวงใต้ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านหนองแวง ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด - 19 [5 สิงหาคม 2564]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : pageview28
ประชาสัมพันธ์กำหนดเขตพื้นที่ปลอดบุหรี่ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview43
ประชาสัมพันธ์การใช้สนามกีฬา อบต.หนองแวงใต้ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองการศึกษาฯ | เปิดอ่าน : pageview38
สนามกีฬาต้านยาเสพติด poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองการศึกษาฯ | เปิดอ่าน : pageview43
ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองการศึกษาฯ | เปิดอ่าน : pageview48

folder ประกาศสอบราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป บ้านนาบัว หมู่ที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview2
ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป บ้านนาบัวพัฒนา หมู่ที่ 11
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview2
ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป บ้านวังเยี่ยม หมู่ที่ 6
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview2
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ แผ่นซีดี จำนวน 2 รายการ
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview1
ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป บ้านโนนทับช้าง หมู่ที่ 8
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview2
ประกาศผู้ชนะ จ้างรับรองแบบแปลนก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview2

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายประยูร พาเลิศ
นายก อบต.หนองแวงใต้
โทร : 093-4381213
นายประยูร พาเลิศ
นายก อบต.หนองแวงใต้
โทร : 093-4381213
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่หนังสือเรื่อง
10 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๑๓๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เริ่อง เลื่อนกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นป
10 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๗๙๕ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๕
08 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๑๒๖๙๔ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง สำรวจความต้องการทัตแพทย์เพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
08 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.5/ว276 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เรื่อง แจ้งซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ 2566
08 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/ว13378 ลว. 8 ส.ค. 65 เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “ชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” ระหว่าง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
08 ส.ค. 2565
ที่ สน 0023.3/ว13377 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.บถ.
11/08/2565
11/08/2565
กำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กสว.
10/08/2565
11/08/2565
ขอเลื่อนกำหนดวันรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศครั้งแรก
สน.บถ.
11/08/2565
11/08/2565
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม)
[รายชื่อ]
สน.บถ.
11/08/2565
11/08/2565
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม)
[รายชื่อ]
สน.บถ.
11/08/2565
11/08/2565
กำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กสว.
10/08/2565
11/08/2565
ขอเลื่อนกำหนดวันรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศครั้งแรก
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ