องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

เว็บเมล
ระบบอีเมล

สถิติ sitemap
วันนี้ 115
เดือนนี้6,466
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)39,489
ทั้งหมด 178,711

info ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย EIT
EIT

camera_alt ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ดำเนินงาน โครงการฝึกอบรมช่างซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส... [29 กุมภาพันธ์ 2567]
กองสวัสดิการสังคม อบต.หนองแวงใต้ พาคนพิการเข้าร่วม งานวันคนพิการสากลจังหวัดสกลนคร วันที่ 26 มกราคม 2567 ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลช [9 กุมภาพันธ์ 2567]
กองสวัดิการสังคม อบต.หนองแวงใต้ พาคนพิการเข้าร่วม งานวันคนพิการสากลจังหวัดสกลนคร วันที่ 26 มกราคม 2567 ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลช [26 มกราคม 2567]
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ Re – X- Ray โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดโลกร้อนสุทธิเป็นศูนย์ ทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน [25 มกราคม 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมงานประเพณีพระเวสสันดร (บุญมหาชาติ) "เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ" ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองการศึกษาฯ | เปิดอ่าน : pageview17
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview13
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีพ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview10
หลักเกณฑ์และวิธีการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีแปรสภาพหรือทำลาย poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview24
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview9

folder ประกาศสอบราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะ จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านวังเยี่ยม ม.6
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview3
ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านศรึสว่าง หมู่ 9
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview2
ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามลำห้วยชี บ้านหนองแวง หมู่ 15
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview3
ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนสวาง หมู่ 4
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview6
ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรุ่งพนาไพร หมู่ที่ 10
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview2
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาซักผ้าจำนวน 4 รายการ ของสำนักปลัดฯ
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview2
ประกาศผู้ชนะ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกก่อง หมู่ 5
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview7
ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบะทอง หมู่ 7
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview7

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายประยูร พาเลิศ
นายก อบต.หนองแวงใต้
โทร : 093-4381213
นายประยูร พาเลิศ
นายก อบต.หนองแวงใต้
โทร : 093-4381213

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วันที่หนังสือเรื่อง
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
22/02/2567

การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์
กยผ.
04/03/2567
04/03/2567
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบอำนวยการ (กรม)
[แบบรายงานฯ]
สน.คท.
04/03/2567
04/03/2567
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สน.บถ.
04/03/2567
04/03/2567
ร่างประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือก พ.ศ. ....
สน.คท.
04/03/2567
04/03/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กสธ.
04/03/2567
04/03/2567
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ