องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
เว็บเมล
ระบบอีเมล

สถิติ sitemap
วันนี้ 27
สัปดาห์นี้2,662
เดือนนี้11,329
ปีนี้135,948
ทั้งหมด258,301

camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสา [29 มีนาคม 2565]
กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564 [28 กันยายน 2564]
อบต.หนองแวงใต้ ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด - 19 ณ สถานกักตัวชุมชน [9 สิงหาคม 2564]
อบต.หนองแวงใต้ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านหนองแวง ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด - 19 [5 สิงหาคม 2564]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : pageview50
ประชาสัมพันธ์กำหนดเขตพื้นที่ปลอดบุหรี่ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview67
ประชาสัมพันธ์การใช้สนามกีฬา อบต.หนองแวงใต้ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองการศึกษาฯ | เปิดอ่าน : pageview60

folder ประกาศสอบราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านศรีสว่าง หมู่ที่ 9
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview2
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาดูดส้วม จำนวน 1 งาน ของสำนักปลัดฯ
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview5
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview8
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview10

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายประยูร พาเลิศ
นายก อบต.หนองแวงใต้
โทร : 093-4381213
นายประยูร พาเลิศ
นายก อบต.หนองแวงใต้
โทร : 093-4381213
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่หนังสือเรื่อง
30 ก.ย. 2565
ที่ สน 0023.3/ว 343 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง หลักสูตรและนระยะเวลาการฝึกอบรมการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษ
30 ก.ย. 2565
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/ว 344 เรื่อง การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี
30 ก.ย. 2565
ที่ สน 0023.3/ว 17114 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คำสั่งกรมควบคุมโรค
30 ก.ย. 2565
ที่ สน 0023.3/ว 17112 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือรณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2565
30 ก.ย. 2565
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/ว17135 ลว. 27 กันยายน 2565 เร่งรัดการดำเนินการโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนของ อปท.
30 ก.ย. 2565
ด่วนมาก ที่ สน.0023.5/ว17160 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 256


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
30/09/2565
30/09/2565
การขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]
[แบบรายงาน]
กสธ.
29/09/2565
30/09/2565
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯ
สน.บถ.
30/09/2565
30/09/2565
ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเรื่องรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภาฯ
สน.บถ.
30/09/2565
30/09/2565
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ
กสธ.
29/09/2565
30/09/2565
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
สน.คท.
29/09/2565
30/09/2565
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ