ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง