messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
account_box คณะผู้บริหาร
นายประยูร พาเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้
โทร : 093 - 4381213
นายประภาส พรมเทพ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้
โทร : 095 - 6607167
นายจตุพล ศรีถาพร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้
โทร : 085 - 7426625
นายประจง มุลสุทธิ
เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้
โทร : 093-4289884
นายทรงศักดิ์ โอษะคลัง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้
โทร : 098-9537111
นางพรรณี โลกลินไลน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้
โทร : 095-6482449
account_box สภา อบต.หนองแวงใต้
นายทองจันทร์ ดวงตะปะ
ประธานสภา อบต.
นางอินทิลา โสมนาม
รองประธานสภา อบต.
นายทรงศักดิ์ โอษะคลัง
เลขานุการสภา อบต.
นายพัฒน์ สุพร
ส.อบต. หมู่ที่ 1
นายประจักษ์ มุลสุทธิ
ส.อบต. หมู่ที่ 2
นายสว่าง สอนพรม
ส.อบต. หมู่ที่ 4
นายธนาวุฒิ พัฒคาต
ส.อบต. หมู่ที่ 5
นายชุมพล บุญชัย
ส.อบต. หมู่ที่ 6
นายขุนแผน บุตรวงศ์
ส.อบต. หมู่ที่ 8
นายเวียงชัย นามเสนา
ส.อบต. หมู่ที่ 9
นายอดุลย์ ปัจฉิมมา
ส.อบต. หมู่ที่ 10
นายประภาส พิมพการ
ส.อบต. หมู่ที่ 11
นายบุญพิทักษ์ แก่นท้าว
ส.อบต. หมู่ที่ 12
นายเซี่ยม เสนจันตะ
ส.อบต. หมู่ที่ 13
นายระยอง แก้วกัณหา
ส.อบต. หมู่ที่ 14
นายสุภาพ ผินแก้ว
ส.อบต. หมู่ที่ 15
นายธนทรัพย์ บุตรนา
ส.อบต. หมู่ที่ 16
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายทรงศักดิ์ โอษะคลัง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 098-9537111
นางพรรณี โลกลินไลน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 095-6482449
นางพรรณ์นิภา พิมนาจ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสุภาพร โอษะคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายชัยวัฒน์ วิบูลย์กูล
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายพฤทธิ์ บัวขันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
นายธนิต บัวขันธ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
account_box สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางพรรณ์นิภา พิมนาจ
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายจักริน เหล่านายอ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางบัวแก้ว บุญไพโรจน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายอนุพงศ์ ปิ่นทะวงศ์
นิติกรชำนาญการ
นายวันปีย์ มงคลเกตุ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
สิบเอกฤทธิ์ณรงค์ นันทะบุตร
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
นายภัทรกร ตั้งสกุล
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวธัญลักษณ์ สรรพศรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวนพธีรา นนทมาตร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายอนุพล พรมเภา
พนักงานดับเพลิง
นายรัฐพล ประดา
พนักงานขับรถยนต์
นายวิรัตน์ ฮังกะสี
พนักงานขับรถยนต์
นายจิรายุ คึมยะราช
ยาม
นางภาวินี บัวขันธ์
แม่บ้านสำนักงาน
นายเทพพิทักษ์ พรมเภา
คนงาน
นายรักชาติ บัวขันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายกฤษณุ บากบั่น
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายปริญญา บัวขันธ์
พนักงานดับเพลิง
นางสาววิภาดา สุพร
คนงาน
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายพฤทธิ์ บัวขันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสัญญา บุตรสงกา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางนงค์รักษ์ อาแพงพันธ์
ครู
นางวัฒนา อาแพงพันธ์
ครู
นางสาวน้ำฝน เสถียร
ครู
นางสาวอัจฉราภรณ์ พลวิเศษ
ครู
นางวัชรี แว่นแคว้น
ครู
นางสาวพิมลดา ปัญจันทร์สิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายณรงค์ แสงชาติ
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวจิราภรณ์ จูมคำตา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางนาวา ลาวะสุทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางนงนุช พรมเภา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวนิภาพร โคตรชมภู
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวชญานิศ เหล่าพิเดช
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวปนัดดา ติดดี
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นายก่อเกียรติ คุณาวุฒิ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาววิภารัตน์ ชาแดง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวรัตติยา สุขหาญ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางลัดดา ศรีสร้อย
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวละมัย บัวขันธ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวภาวนา บุญเสริม
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
account_box กองคลัง
นางสุภาพร โอษะคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางศิรินทิพย์ แป่มจำนัก
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายอนันต์ ชาแดง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นายประยูร อันจันหอม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายลักษ์สิทธิ์ แสงนนท์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวนงรักษ์ ปุ้ยชัยสอน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวยุภาวดี คึมยะราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นาวสาวเพ็ญพิรา พุทธวงษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางปริญญา นาสินส่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวศรัญญา ผินแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
account_box กองสวัสดิการสังคม
นายธนิต บัวขันธ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวคำหล้า เรืองชัย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายฉัตรชัย ภูมิแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
account_box กองช่าง
นายชัยวัฒน์ วิบูลย์กูล
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายราชันย์ สุทธิมาตร์
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นายสุขสันต์ จันคำภา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายกิจติพงค์ บุตตะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายนิรันดร์ แก้วมุงคุณ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายณรงค์ นามเสนา
พนักงานขับรถยนต์
นายชนาธิป ขันละ
คนงาน
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาววงค์พระจันทร์ ปิ่นทะวงค์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ