องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ 163 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4270-4788 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) : saraban@nongwaengtai.go.th

account_box คณะผู้บริหาร
นางขนิษฐา ชูกลิ่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้
โทร : 087-2164957
นางขนิษฐา ชูกลิ่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้
โทร : 087-2164957
(ว่าง)
เลขาฯ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้
(ว่าง)
เลขาฯ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้
(ว่าง)
รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองแวงใต้
(ว่าง)
รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองแวงใต้
(ว่าง)
รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองแวงใต้
(ว่าง)
รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองแวงใต้
account_box สภา อบต.หนองแวงใต้

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางขนิษฐา ชูกลิ่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางขนิษฐา ชูกลิ่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางพรรณี โลกลินไลน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางพรรณี โลกลินไลน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางพรรณ์นิภา พิมนาจ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางพรรณ์นิภา พิมนาจ
หัวหน้าสำนักปลัด
นายพฤทธิ์ บัวขันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
นายพฤทธิ์ บัวขันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
นางพรรณี โลกลินไลน์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นางพรรณี โลกลินไลน์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นายธนิต บัวขันธ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายธนิต บัวขันธ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายชัยวัฒน์ วิบูลย์กูล
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายชัยวัฒน์ วิบูลย์กูล
ผู้อำนวยการกองช่าง
account_box สำนักปลัด
นางพรรณ์นิภา พิมนาจ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางพรรณ์นิภา พิมนาจ
หัวหน้าสำนักปลัด
นายจักริน เหล่านายอ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายจักริน เหล่านายอ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางบัวแก้ว บุญไพโรจน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางบัวแก้ว บุญไพโรจน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายอนุพงศ์ ปิ่นทะวงศ์
นิติกรชำนาญการ
นายอนุพงศ์ ปิ่นทะวงศ์
นิติกรชำนาญการ
สิบเอกฤทธิ์ณรงค์ นันทะบุตร
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
สิบเอกฤทธิ์ณรงค์ นันทะบุตร
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
นางอรอุมา บรรณบดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางอรอุมา บรรณบดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวณัฐพร โสตะวงค์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวณัฐพร โสตะวงค์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวนราทิพย์ โพธิ์ษาราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนราทิพย์ โพธิ์ษาราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอนุพล พรมเภา
พนักงานดับเพลิง
นายอนุพล พรมเภา
พนักงานดับเพลิง
นายระยอง แก้วกัณหา
พนักงานขับรถยนต์
นายระยอง แก้วกัณหา
พนักงานขับรถยนต์
นายรัฐพล ประดา
พนักงานขับรถยนต์
นายรัฐพล ประดา
พนักงานขับรถยนต์
นายวิรัตน์ ฮังกะสี
พนักงานขับรถยนต์
นายวิรัตน์ ฮังกะสี
พนักงานขับรถยนต์
นายจิรายุ คึมยะราช
ยาม
นายจิรายุ คึมยะราช
ยาม
นางภาวินี บัวขันธ์
แม่บ้านสำนักงาน
นางภาวินี บัวขันธ์
แม่บ้านสำนักงาน
นายณัฐวุฒิ หล้ากวนวัน
คนงานทั่วไป
นายณัฐวุฒิ หล้ากวนวัน
คนงานทั่วไป
นายเทพพิทักษ์ พรมเภา
คนงานทั่วไป
นายเทพพิทักษ์ พรมเภา
คนงานทั่วไป
นายรักชาติ บัวขันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายรักชาติ บัวขันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายกฤษณุ บากบั่น
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายกฤษณุ บากบั่น
พนักงานขับรถดับเพลิง
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายพฤทธิ์ บัวขันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายพฤทธิ์ บัวขันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสัญญา บุตรสงกา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสัญญา บุตรสงกา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางนงค์รักษ์ อาแพงพันธ์
ครู
นางนงค์รักษ์ อาแพงพันธ์
ครู
นางวัฒนา อาแพงพันธ์
ครู
นางวัฒนา อาแพงพันธ์
ครู
นางสาวน้ำฝน เสถียร
ครู
นางสาวน้ำฝน เสถียร
ครู
นางสาวอัจฉราภรณ์ พลวิเศษ
ครู
นางสาวอัจฉราภรณ์ พลวิเศษ
ครู
นางวัชรี แว่นแคว้น
ครู
นางวัชรี แว่นแคว้น
ครู
นางสาวพิมลดา ปัญจันทร์สิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพิมลดา ปัญจันทร์สิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายณรงค์ แสงชาติ
พนักงานขับรถรับส่งนักเรียน
นายณรงค์ แสงชาติ
พนักงานขับรถรับส่งนักเรียน
นางสาวจิราภรณ์ จูมคำตา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจิราภรณ์ จูมคำตา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางนาวา ลาวะสุทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางนาวา ลาวะสุทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางนงนุช พรมเภา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางนงนุช พรมเภา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวนิภาพร โคตรชมภู
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวนิภาพร โคตรชมภู
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวชญานิศ เหล่าพิเดชู
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวชญานิศ เหล่าพิเดชู
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวปนัดดา ติดดี
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวปนัดดา ติดดี
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นายก่อเกียรติ คุณาวุฒิ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นายก่อเกียรติ คุณาวุฒิ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววิภารัตน์ ชาแดง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาววิภารัตน์ ชาแดง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวรัตติยา สุขหาญ
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวรัตติยา สุขหาญ
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางลัดดา ศรีสร้อย
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางลัดดา ศรีสร้อย
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวละมัย บัวขันธ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวละมัย บัวขันธ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวภาวนา บุญเสริม
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวภาวนา บุญเสริม
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
account_box กองคลัง
นางพรรณี โลกลินไลน์
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางพรรณี โลกลินไลน์
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายอนันต์ ชาแดง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นายอนันต์ ชาแดง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นายประยูร อันจันหอม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายประยูร อันจันหอม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายลักษ์สิทธิ์ แสงนนท์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายลักษ์สิทธิ์ แสงนนท์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวยุภาวดี คึมยะราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวยุภาวดี คึมยะราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นาวสาวเพ็ญพิรา พุทธวงษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นาวสาวเพ็ญพิรา พุทธวงษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
account_box กองสวัสดิการสังคม
นายธนิต บัวขันธ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายธนิต บัวขันธ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางเนตรธิดา หล้ากวนวัน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางเนตรธิดา หล้ากวนวัน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายฉัตรชัย ภูมิแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
นายฉัตรชัย ภูมิแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
account_box กองช่าง
นายชัยวัฒน์ วิบูลย์กูล
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายชัยวัฒน์ วิบูลย์กูล
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายราชันย์ สุทธิมาตร์
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นายราชันย์ สุทธิมาตร์
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นายสุขสันต์ จันคำภา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายสุขสันต์ จันคำภา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายยุวชาติ ยงบรรทม
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายยุวชาติ ยงบรรทม
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายกิจติพงค์ บุตตะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายกิจติพงค์ บุตตะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวัชรกร ฝ่ายรีย์
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายวัชรกร ฝ่ายรีย์
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายณรงค์ นามเสนา
พนักงานขับรถยนต์
นายณรงค์ นามเสนา
พนักงานขับรถยนต์
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาววงค์พระจันทร์ ปิ่นทะวงค์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
นางสาววงค์พระจันทร์ ปิ่นทะวงค์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
นางขนิษฐา ชูกลิ่น
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองแวงใต้
โทร : 087-2164957
นางขนิษฐา ชูกลิ่น
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองแวงใต้
โทร : 087-2164957
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เว็บเมล
ระบบอีเมล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 43