messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
chat_bubble ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP) ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 29
ประกาศผู้ชนะ จ้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านนาบัวพัฒนา ม.11 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต ๖๓๘๕ สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 203
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนบริเวณจุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ จำนวน ๒ รายการ ของสำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 186
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเจาะจง (สำหรับซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 167
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 159
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม ประจำเดือนตุลาคม 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 190
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม ประจำเดือนตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 175
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) พร้อมดื่มพลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๒๒ วัน ๕,๑๒๖ ถุง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิะีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 192
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานกองช่องฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 196
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจักซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็ป ขนาด ๑ แบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 181
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๕๐ เล่ม โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 165
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ ๔ จำนวน ๘๐ รีม ของกองคลังฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 165
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต จำนวน ๓ รายการ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 162
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ของกองคลังฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 171
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยเตย บ้านโพนสวาง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 164
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ ของกองคลังฯ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 172
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ ของกองช่างฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 161
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บท๘๓๑๐ สกลนคร ของสำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 168
ขออนุมัติใช้ราคากลางฝายน้ำล้นห้วยวังเตย บ้านโพนสว่าง ม.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 194
1 - 20 (ทั้งหมด 151 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8