องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ 163 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4270-4788 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) : saraban@nongwaengtai.go.th

account_box สำนักปลัด
นางพรรณ์นิภา พิมนาจ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางพรรณ์นิภา พิมนาจ
หัวหน้าสำนักปลัด
นายจักริน เหล่านายอ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายจักริน เหล่านายอ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางบัวแก้ว บุญไพโรจน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางบัวแก้ว บุญไพโรจน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายอนุพงศ์ ปิ่นทะวงศ์
นิติกรชำนาญการ
นายอนุพงศ์ ปิ่นทะวงศ์
นิติกรชำนาญการ
สิบเอกฤทธิ์ณรงค์ นันทะบุตร
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
สิบเอกฤทธิ์ณรงค์ นันทะบุตร
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
นางอรอุมา บรรณบดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางอรอุมา บรรณบดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวณัฐพร โสตะวงค์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวณัฐพร โสตะวงค์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวนราทิพย์ โพธิ์ษาราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนราทิพย์ โพธิ์ษาราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอนุพล พรมเภา
พนักงานดับเพลิง
นายอนุพล พรมเภา
พนักงานดับเพลิง
นายระยอง แก้วกัณหา
พนักงานขับรถยนต์
นายระยอง แก้วกัณหา
พนักงานขับรถยนต์
นายรัฐพล ประดา
พนักงานขับรถยนต์
นายรัฐพล ประดา
พนักงานขับรถยนต์
นายวิรัตน์ ฮังกะสี
พนักงานขับรถยนต์
นายวิรัตน์ ฮังกะสี
พนักงานขับรถยนต์
นายจิรายุ คึมยะราช
ยาม
นายจิรายุ คึมยะราช
ยาม
นางภาวินี บัวขันธ์
แม่บ้านสำนักงาน
นางภาวินี บัวขันธ์
แม่บ้านสำนักงาน
นายณัฐวุฒิ หล้ากวนวัน
คนงานทั่วไป
นายณัฐวุฒิ หล้ากวนวัน
คนงานทั่วไป
นายเทพพิทักษ์ พรมเภา
คนงานทั่วไป
นายเทพพิทักษ์ พรมเภา
คนงานทั่วไป
นายรักชาติ บัวขันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายรักชาติ บัวขันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายกฤษณุ บากบั่น
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายกฤษณุ บากบั่น
พนักงานขับรถดับเพลิง
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางขนิษฐา ชูกลิ่น
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองแวงใต้
โทร : 087-2164957
นางขนิษฐา ชูกลิ่น
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองแวงใต้
โทร : 087-2164957
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เว็บเมล
ระบบอีเมล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 31