messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
account_box สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางพรรณ์นิภา พิมนาจ
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายจักริน เหล่านายอ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางบัวแก้ว บุญไพโรจน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายอนุพงศ์ ปิ่นทะวงศ์
นิติกรชำนาญการ
นายวันปีย์ มงคลเกตุ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
สิบเอกฤทธิ์ณรงค์ นันทะบุตร
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
นายภัทรกร ตั้งสกุล
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวธัญลักษณ์ สรรพศรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวนพธีรา นนทมาตร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายอนุพล พรมเภา
พนักงานดับเพลิง
นายรัฐพล ประดา
พนักงานขับรถยนต์
นายวิรัตน์ ฮังกะสี
พนักงานขับรถยนต์
นายจิรายุ คึมยะราช
ยาม
นางภาวินี บัวขันธ์
แม่บ้านสำนักงาน
นายเทพพิทักษ์ พรมเภา
คนงาน
นายรักชาติ บัวขันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายกฤษณุ บากบั่น
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายปริญญา บัวขันธ์
พนักงานดับเพลิง
นางสาววิภาดา สุพร
คนงาน