องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ 163 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4270-4788 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) : saraban@nongwaengtai.go.th

account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายพฤทธิ์ บัวขันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายพฤทธิ์ บัวขันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสัญญา บุตรสงกา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสัญญา บุตรสงกา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางนงค์รักษ์ อาแพงพันธ์
ครู
นางนงค์รักษ์ อาแพงพันธ์
ครู
นางวัฒนา อาแพงพันธ์
ครู
นางวัฒนา อาแพงพันธ์
ครู
นางสาวน้ำฝน เสถียร
ครู
นางสาวน้ำฝน เสถียร
ครู
นางสาวอัจฉราภรณ์ พลวิเศษ
ครู
นางสาวอัจฉราภรณ์ พลวิเศษ
ครู
นางวัชรี แว่นแคว้น
ครู
นางวัชรี แว่นแคว้น
ครู
นางสาวพิมลดา ปัญจันทร์สิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพิมลดา ปัญจันทร์สิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายณรงค์ แสงชาติ
พนักงานขับรถรับส่งนักเรียน
นายณรงค์ แสงชาติ
พนักงานขับรถรับส่งนักเรียน
นางสาวจิราภรณ์ จูมคำตา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจิราภรณ์ จูมคำตา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางนาวา ลาวะสุทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางนาวา ลาวะสุทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางนงนุช พรมเภา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางนงนุช พรมเภา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวนิภาพร โคตรชมภู
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวนิภาพร โคตรชมภู
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวชญานิศ เหล่าพิเดชู
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวชญานิศ เหล่าพิเดชู
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวปนัดดา ติดดี
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวปนัดดา ติดดี
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นายก่อเกียรติ คุณาวุฒิ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นายก่อเกียรติ คุณาวุฒิ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววิภารัตน์ ชาแดง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาววิภารัตน์ ชาแดง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวรัตติยา สุขหาญ
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวรัตติยา สุขหาญ
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางลัดดา ศรีสร้อย
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางลัดดา ศรีสร้อย
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวละมัย บัวขันธ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวละมัย บัวขันธ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวภาวนา บุญเสริม
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวภาวนา บุญเสริม
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางขนิษฐา ชูกลิ่น
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองแวงใต้
โทร : 087-2164957
นางขนิษฐา ชูกลิ่น
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองแวงใต้
โทร : 087-2164957
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เว็บเมล
ระบบอีเมล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 27