messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายทรงศักดิ์ โอษะคลัง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 098-9537111
นางพรรณี โลกลินไลน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 095-6482449
นางพรรณ์นิภา พิมนาจ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสุภาพร โอษะคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายชัยวัฒน์ วิบูลย์กูล
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายพฤทธิ์ บัวขันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
นายธนิต บัวขันธ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม