messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 18
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกำหนดชำระภายใน วันที่30 มิถุนายน 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 15
ประชาสัมพันธ์ การทำหมวก ขัน ตระกร้า จากกระป๋อง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 13
ประชาสัมพันธ์ แผนควบคุมยาสูบ (แผน 1) ผลงานเด่น poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 19
ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 19
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 21
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 84
ประชาสัมพันธ์การสมัครและคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบใรการป้อกกันและเฝ้าระวังการทุจริตของ สำนักงานคณะกรรมการป้อกกันและปรามการทุจริตภาครัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 24
ประชาสัมพันธ์ประการการจัดซื่้อที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธ์ในที่ดินเพื่อนำมาดำเนินการปฎิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร ปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 18
ประกาศ การรับสมัครบุคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 360
วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย คือวันจักรี ในวันที่ 6 เมษายน 2567 โดยมีนายสัขสันติ วิเวก นายอำเภอวานรนิวาส เป็นประธานในพิธี นางอารีรัตน์ วิเวก แม่บ้านมหาดไทย นายกกิ่งกาชาด พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาอบต. หนองแวงใต้ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ กำนัน ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม ณ วัดศรีรัตนมงคล บ้านโนนเจริญศิลป์ หมู่ 12 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 21
ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวง ฉบับที่ 71 (พ.ศ. 2566)ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2622 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 40
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรียนผ่านเว็ปไซต์ Rongtook.senate.go.th ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 32
ขอเชิญร่วมงานประเพณีพระเวสสันดร (บุญมหาชาติ) "เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ" ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 51
รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 41
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 62
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 35
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 35
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 48
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีพ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 32
1 - 20 (ทั้งหมด 163 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9